Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli Jesteś 210036 osobą, która odwiedziła naszą stronę
TERENOWY KOMITET OCHRONY
PRAW DZIECKA
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 59B
tel. (0-65) 520-27-32
centrum@tkopd.leszno.pl
Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 27c
tel. (0-65) 529-98-65/66 fax (0-65) 528-85-49

 

OGŁOSZENIA
DZIAŁALNOŚĆ Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2011r.
I. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA OIk Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie od ponad 11 lat. Jest to w pełni zorganizowana placówka. Wdrożone są  wypracowane metody i formy pracy z klientami. ...

więcej ...

WYDARZENIA
Akcja Teatrzyków Profilaktyczno-Edukacyjnych

8 stycznia 2014r. zakończyliśmy akcje prowadzenia Teatrzyków Edukacyjno-Profilaktycznych pt. "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!".

więcej ...

DODATKOWE
PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy za wsparcie Państwu Jolancie i Jackowi Mikołajczakom - Właścicielom Salonu Samochodowego TOYOTA w Lesznie. Dzięki Państwa pomocy

więcej ...

Ogłoszenia

DZIAŁALNOŚĆ Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2011r.

I. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA OIk

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie od ponad 11 lat. Jest to w pełni zorganizowana placówka. Wdrożone są  wypracowane metody i formy pracy z klientami.
Głównym celem działalności Ośrodka była poprawa psychospołecznej sytuacji dzieci i kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na doznawaną przemoc w środowisku rodzinnym (ze strony męża/partnera i ojca), a przez to poprawa jakości funkcjonowania całej rodziny, jest ciągle osiągany i doskonalone są formy jego realizacji.
Na osiągnięcie celu głównego składała się realizacja celów szczegółowych:
a) przerwania eskalacji przemocy domowej, która dotyka kobiety i dzieci,
b) zmiana/polepszenie jakości funkcjonowania rodzinnego, zawodowego i społecznego kobiet doznających przemocy,
c) zwiększenie liczby kobiet radzących sobie w sytuacjach doznawanej przemocy,
d) zmniejszenie psychicznych następstw u kobiet i dzieci doznających przemocy,
e) podniesienie świadomości prawnej kobiet doznających przemocy,
f) integracja środowiska kobiet doznających przemocy,
g) wyrównanie szans życiowych kobiet i dzieci doznających przemocy,
h) poprawa relacji wewnątrzrodzinnych nie tylko między rodzicami i dziećmi, ale również  między małżonkami/partnerami,
i) rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów wewnątrzrodzinnych,
j) zmniejszenie skutków  kryzysu osobistego i rodzinnego,
k) polepszenie wychowawczego funkcjonowania rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych,
l) podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat zjawiska przemocy w rodzinie i dysfunkcji rodziny,
Projekt posiadał także bardziej pośrednie cele, do których możemy zaliczyć:
a) nawiązanie lepszej współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami, które w zakresie swoich obowiązków mają pomoc rodzinie,
b) edukacja społeczeństwa na temat  funkcjonowania rodziny i poprawy relacji wewnątrzrodzinnych,
c) doskonalenie umiejętności oraz metod i form pracy personelu realizującego projekt,

Beneficjentami Ośrodka Interwencji Kryzysowej były następujące kategorie osób:
 Kobiety z dziećmi, kobiety w ciąży lub kobiety bez dzieci w sytuacji doznawanej przemocy lub innej sytuacji kryzysowej mieszkające w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
 Rodziny w kryzysie korzystające z pomocy ambulatoryjnej (interwencje, porady, konsultacje, terapie, ) świadczonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
 Kobiety i dzieci w sytuacji doznawanej przemocy lub innej sytuacji kryzysowej uczestniczące w grupach wsparcia i w zajęciach edukacyjnych.
 Rodziny w sytuacji kryzysu korzystające z porad telefonicznych i listowych.


II. FORMY UDZIELANEJ POMOCY, CZYLI CO ROBILIŚMY W OŚRODKU?

Cel główny projektu osiągany był poprzez pracę z rodziną w kryzysie przychodzącą po pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ośrodek prowadził:
1) całodobową działalność stacjonarną w formie Hostelu dla kobiet i dzieci, które ze względu na doznawaną przemoc domową lub inny poważny kryzys życiowy nie mogą przebywać w swoim rodzinnym środowisku oraz
2) dzienną interwencyjno-konsultacyjną pomoc ambulatoryjną dla osób/rodzin w kryzysie (w tym celu osoby przychodzące po interwencje, wsparcie, porady, konsultacje itp. będą przyjmowane w godzinach 8.00 do 21.00, godziny te nie obowiązywały w nagłych sytuacjach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą domową lub innym osobom będącym w ostrym kryzysie).

Klienci zgłaszali się do Ośrodka:
 samodzielnie,
 poprzez skierowanie z innej instytucji takiej jak: policja, ośrodek pomocy społecznej, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni itp.

Pomoc w ramach projektu była świadczona:
o osobiście w siedzibie OIK,
o telefonicznie poprzez telefon OIK - dzwoniąc do Ośrodka osoby mogą anonimowo porozmawiać z pedagogiem lub psychologiem na temat swoich problemów, mogą uzyskać pierwszą pomoc i otrzymać najważniejsze wskazania co do dalszego postępowania.
o listownie – tradycyjnie i elektronicznie,
 


Zadania realizowane w Ośrodku:

1. Zapewnienie schronienia w Hostelu OIR dla kobiet i dzieci oraz prowadzenie w tym celu dziennej i nocnej działalności stacjonarnej w formie dyżuru interwencyjnego w Hostelu OIK.

2. Świadczenie: interwencji kryzysowej, konsultacji i porad, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, wspomagania w podejmowanych działaniach, edukacji i informowania o przysługujących prawach i uprawnieniach, rzecznictwa interesów, pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach i instytucjach.

3. Nauka poprzez trening:
- ekonomiczny,
- w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- czystości i higieny itp.
- opiekuńczo-wychowawczy.

4. Świadczenie krótkoterminowej terapii indywidualnej.
Celem prowadzonej terapii była pomoc klientom dotkniętym kryzysem życiowym, spowodowanym głównie przemocą domową, a także wydobywanie, poszerzanie i praca na zasobach klienta, które mogą poprawić jakość życia i pomóc przezwyciężyć trudności
 Metody pracy:
Technologia terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu SFT - praca na 3 do 5 sesji polegająca na:
- nawiązanie kontaktu,
- określenie celu klienta,
- pytaniu o cud,
- pytaniach o wyjątki,
- skalowaniu,
- komplementowaniu,
- zadaniach domowych,

5. Świadczenie pomocy prawnej w formie:
- poradnictwa,
- konsultacji,
- przygotowywania dokumentów,
- informowania o przysługujących prawach i uprawnieniach.

6. Zajęcia w ramach grupy „Wsparcie” dla kobiet dotkniętych przemocą domową, które aktualnie mieszkają w Hostelu OIK oraz tych, które pozostają nadal w swoim środowisku i doznają przemocy,
 Cele spotkań przedstawiały się następująco:
- podniesienie poziomu wiedzy na temat przemocy,
- lepsze funkcjonowanie uczestniczek w kontakcie z innymi ludźmi i instytucjami,
- zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy,
- poszerzanie umiejętności osób dotkniętych przemocą w radzeniu sobie w sytuacjach przemocy,
- dawanie sobie wzajemnego wsparcia,
 Metody pracy:
Grupa miała charakter psychoedukacyjny, nie była to terapia grupowa, ale efekt zajęć był terapeutyczny. Kobiety uczestniczące w grupie także służyły sobie nawzajem samopomocą.  Grupa pracowała zgodnie z ustanowionymi przez siebie regułami i kontraktem. Pierwsza część każdego spotkania była poświęcona na omówienie bieżących spraw klientek, a w drugiej był realizowany ustalony wcześniej temat.

7. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w formie warsztatów umiejętności wychowawczych pod nazwą „Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla rodziców”.
Warsztaty te miały charakter profilaktyczny i zapobiegały przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej rodziców wobec dzieci, a także uczyły prawidłowej komunikacji w rodzinie.
 Celem zajęć było:
- wspieranie rodziców w ich roli wychowawczej i opiekuńczej,
- uświadomienie rodzicom i opiekunom roli więzi jako czynnika wpływającego na rozwój dziecka i chroniącego przed zagrożeniami,
- umocnienie rodziców w prawie do kierowania się ich własnym systemem wartości w wychowaniu dziecka,
- rozwój umiejętności wychowawczych,
- edukacja rodziców w zakresie: zagrożeń, czynników ryzyka i profilaktyki, kontaktu z dzieckiem, komunikacji i rozwiązywania problemów, znaczenia norm i wymagań w rozwoju dziecka,
 Metody pracy:
- praca indywidualna,
- ćwiczenia w parach,
- praca w zespołach,
- „burza mózgów”,
- dyskusja,
- praca indywidualna na tle grupy,
- psychodrama,
- wykład,
- moderacja wizualna,

8. Zajęcia terapeutyczne w „Gdzie jestem?”, podczas których wykorzystywane były techniki pracy w podejściu krótkoterminowym BSFT. Zajęcia przeznaczone były dla kobiet mieszkających w Hostelu OIK.
 Celem zajęć było:
- doprowadzenie do zaktywizowania klientek w rozwiązywaniu swoich problemów,
- nauka odreagowywania napięć emocjonalnych,
- nauka rozwiązywania konfliktów, identyfikowania i formułowania własnych potrzeb, przy jednoczesnym poszanowaniu granic innych osób,
 Metody pracy:
- praca indywidualna,
- „burza mózgów”,
- trening,
- dyskusja,

9. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci.
 Celem zajęć było wyrównanie najpoważniejszych deficytów emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych u dzieci związanych z zagrożeniem doznawania przemocy lub sytuacjami już doznawanej przemocy. Celami szczegółowymi zajęć było:
- zapewnienie dzieciom oparcia pozwalającego przezwyciężyć kryzys, w jakim się znajdują,
- budowanie więzi z innymi dziećmi  w podobnej sytuacji i znajdowania w nich oparcia,
- uczenie rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć,
- poznanie i nauka sposobów rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
- poszukiwanie swoich mocnych stron i ukrytego potencjału - budowanie poczucia własnej wartości,
- umożliwienie w czasie trwania zajęć odpoczynku matkom, które znalazły się w sytuacji kryzysu lub są obciążone samotnym wychowywaniem dzieci,
 Metody pracy:
- praca indywidualna,
- dyskusja,
- psychodrama,
- psychoedukacja,
- „burza mózgów”,
- zabawy i gry,


III. LICZBA UDZIELONEJ POMOCY.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. do Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej zostały przyjęte 84 osoby: 36 kobiet (z czego 25 z Leszna) i 48 dzieci (z czego 37 z Leszna). Większość kobiet nie będących mieszkankami Leszna przebywała w Hostelu 1-2 noce.
Średni czas pobytu jednej kobiety z dziećmi wynosił 7 tygodni.

W formie ambulatoryjnej pomocy interwencyjno-wspierająco-konsultacyjnej udzieliliśmy wsparcia następującej liczbie klientów:
a/ jednorazowo osobiście przyjęliśmy 65 osób,
b/ pomocą długofalową objętych było 150 rodzin.
 
W sumie pracownicy projektu w okresie sprawozdawczym udzielili:
a/ 1036 porad, konsultacji, interwencji, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego itp.,
b/ 115 porad telefonicznych,
c/ 88 porad prawnych. 

W okresie sprawozdawczym odbyła się następująca ilość spotkań grupowych:
[1] grupa „Wsparcie” dla kobiet dotkniętych przemocą domową, które mieszkały lub mieszkają w Hostelu OIK bądź nigdy nie mieszkały w Hostelu OIK, a obecnie potrzebują doraźnego wsparcia:
 15 spotkań trwających po 2 godz. prowadzonych przez  dwóch specjalistów
 8 spotkań trwających po 2 godz. prowadzonych przez jednego specjalistę
 2 spotkania trwające po 3 godz. prowadzone przez jednego specjalistę
Razem: 82 godz.
W zajęciach udział wzięły 22 kobiety.
 [2] grupa kształcąca umiejętności wychowawcze poprzez blok warsztatów profilaktycznych zapobiegających przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej wobec dzieci pod nazwą „Wychowanie bez porażek, czyli, szkoła dla rodziców” dla kobiet mieszkających w Hostelu oraz tych, które pozostają w swoim środowisku:
 17 spotkań trwających po 2 godz. prowadzonych przez dwóch specjalistów
 6 spotkań trwających po 1 godz. prowadzonych przez jednego specjalistę
Razem: 74 godz.
 Pomoc wolontariusza 12 godz.
W zajęciach udział wzięło 22 rodziców.
 [3] grupa poszerzająca samoświadomość „Gdzie jestem?” dla kobiet mieszkających w Hostelu OIK:
 40 spotkań trwających po 1,5 godz. prowadzonych przez jednego specjalistę
Razem: 60 godz.
 Pomoc wolontariusza 7,5 godz.
W zajęciach udział wzięło 17 kobiet.
 [4] zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub innym kryzysem:
 10 spotkań trwających po 1,5 godz. prowadzonych przez jednego specjalistę
 12 spotkań trwających po 2 godz. prowadzonych przez jednego specjalistę
Razem: 39 godz.
 Pomoc wolontariusza 20 godz.
W zajęciach udział wzięło 15 dzieci.

Wykaz wszystkich tematów zajęć grupowych, listy ich uczestników oraz wykaz interwencji, porad, konsultacji, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, terapii itp. jest dostępny do wglądu w dokumentacji realizacji projektu prowadzonej przez nasze stowarzyszenie.

 

IV. STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OIK.

1. Miasto Leszno 204.348,67 tj. 68,42%
2. Biuro ds. Uzależnień UM Leszna 31.000,00 tj. 10,38%
3. Powiat Leszczyński 2.000,00 tj. 0,67%
4. Wielkopolski Urząd Wojewódzki 13.810,56 tj. 4,62%
5. Środki własne 47.501,51 tj. 15,90% pochodzące z:
- odpisu podatkowego tzw. 1%
- działalności odpłatnej (za pobyt w Hostelu)
- wsparcia KB i Warty
- darowizn od prywatnych sponsorów  
Razem: 298.660,74 tj. 100%
 
 
 
 
 
 
 


Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"


Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz


 

 

 

 

 

 


 


 NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄ
     
Projekt i wykonanie: gechu@interbit.pl