Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli Jesteś 210001 osobą, która odwiedziła naszą stronę
TERENOWY KOMITET OCHRONY
PRAW DZIECKA
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 59B
tel. (0-65) 520-27-32
centrum@tkopd.leszno.pl
Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 27c
tel. (0-65) 529-98-65/66 fax (0-65) 528-85-49

 

OGŁOSZENIA
DZIAŁALNOŚĆ Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2011r.
I. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA OIk Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie od ponad 11 lat. Jest to w pełni zorganizowana placówka. Wdrożone są  wypracowane metody i formy pracy z klientami. ...

więcej ...

WYDARZENIA
Akcja Teatrzyków Profilaktyczno-Edukacyjnych

8 stycznia 2014r. zakończyliśmy akcje prowadzenia Teatrzyków Edukacyjno-Profilaktycznych pt. "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!".

więcej ...

DODATKOWE
PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy za wsparcie Państwu Jolancie i Jackowi Mikołajczakom - Właścicielom Salonu Samochodowego TOYOTA w Lesznie. Dzięki Państwa pomocy

więcej ...

Historia i msja

O KOMITECIE

Starania o utworzenie Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie rozpoczęły się w 1996r. z inicjatywy lekarza pediatry – pani Barbary Franke-Goździeckiej, która wystosowała list intencyjny do Przewodniczącej Zarządu Krajowego KOPD w Warszawie – pani Mirosławy Kątnej w sprawie utworzenia terenowego Komitetu w Lesznie. Pani Barbara Franke-Goździecka przekazała następnie inicjatywę pani Urszuli Osiejewskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie. To ona skupiła wokół inicjatywy grupę pedagogów, psychologów, nauczycieli, policjantów i ludzi o innych specjalnościach zawodowych, którzy w swojej codziennej pracy spotykali się z naruszaniem praw dziecka.
 
TKOPD został powołany Uchwałą Zarządu Krajowego KOPD z dnia 18 marca 1997r.
 Po ponad rocznej działalności rozpoczęliśmy starania o nadanie osobowości prawnej, którą uzyskaliśmy 9 grudnia 1999r.
 24 czerwca 2004r. nasze stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
 Obecnie nasz oddział liczy 28 członków: pedagogów, psychologów, nauczycieli, pedagoga pracy socjalnej, socjologów, ekonomistów.

Misją Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie jest pomoc dziecku poprzez pomoc jego rodzinie.

Działalność Komitetu jest określona statutem Komitetu Ochrony Praw Dziecka z dnia 23 listopada 2001r. 
Zgodnie z art. 10 statutu „nadrzędnym celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka”.

Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów KOPD podejmuje następujące działania:
 prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną,
 upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym,
 podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka,
 broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa,
 inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencji kryzysowej i inne,
 organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży,
 podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka.
Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"


Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz


 

 

 

 

 

 


 


 NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄ
     
Projekt i wykonanie: gechu@interbit.pl