DZIAŁALNOŚĆ

Dyżur interwencyjny: poniedziałek od 17.00 do 18.30

Nasza specjalność to:

• podejmowanie interwencji w sprawach dzieci,
• konsultacje, porady i mediacje rodzinne,
• niesienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom krzywdzonym,
• przeciwdziałanie przemocy emocjonalnej wobec dzieci w konflikcie okołorozwodowym poprzez m.in. organizowanie kontaktów dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nim, w tym także pomoc w realizacji postanowień sądowych w tym zakresie,
• działalność psychoedukacyjna i edukacyjno-profilaktyczna (np. prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców pod nazwą "Wychowanie bez porażek, czyli Szkoła dla Rodziców"; prowadzenie teatrzyków dla dzieci przedszkolnych "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!", prowadzenie „Letniej Szkoły Praw Dziecka”),
• upowszechnianie znajomości praw dziecka oraz dbanie o ich przestrzeganie, a także ujawnianie ich naruszania w życiu społecznym i rodzinnym,
• propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (zwłaszcza z rodzin o niskim statusie materialnym) poprzez ciekawe zajęcia i wyjazdy połączone z edukacją i profilaktyką.
• prowadzenie Ośrodka Interwencyjno–Readaptacyjnego dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową oraz rodzin w kryzysie (w jego ramach funkcjonuje Hostel oraz interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna),
• prowadzenie „Pokoju Przyjaznego Dziecku”.

Ośrodek Interwencyjno–Readaptacyjny

Ośrodek Interwencyjno–Readaptacyjny jest placówką czynną całą dobę. Osoby zainteresowane uzyskaniem konsultacji i porady zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00.
W soboty, niedziele i święta pracownicy pełnią dyżur interwencyjny pod telefonami komórkowymi w godz. 6.00-18.00 oraz dyżur osobisty na miejscu w Ośrodku w godz. 18.00-22.00.
Głównym celem Ośrodka Interwencyjno–Readaptacyjnego jest poprawa psychospołecznej sytuacji dzieci i kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na doznawaną przemoc w środowisku rodzinnym (ze strony męża/partnera i ojca) oraz poprawa jakości funkcjonowania rodziny jako systemu z jednej strony oraz poszczególnych jej członków z drugiej strony. Cel ten jest osiągany poprzez pracę z rodziną w kryzysie przychodzącą po pomoc do Ośrodka Interwencyjno–Readaptacyjnego.


Ośrodek jest placówką, która prowadzi:

1) całodobową działalność stacjonarną w formie Hostelu dla kobiet i dzieci, które ze względu na doznawaną przemoc domową lub inny poważny kryzys życiowy nie mogą przebywać w swoim rodzinnym środowisku oraz
2) dzienną interwencyjno-konsultacyjną pomoc ambulatoryjną dla osób/rodzin w kryzysie (w tym celu osoby przychodzące po interwencje, wsparcie, porady, konsultacje itp. będą przyjmowane w godzinach 8.00 do 20.00, godziny te nie będą obowiązywały w nagłych sytuacjach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą domową lub innym osobom będącym w ostrym kryzysie).


Zadania realizowane w Ośrodku:

1. Zapewnienie schronienia w Hostelu OIR dla kobiet i dzieci oraz prowadzenie w tym celu dziennej i nocnej działalności stacjonarnej w formie dyżuru interwencyjnego w Hostelu OIR.
2. Świadczenie: interwencji kryzysowej, konsultacji i porad, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, wspomagania w podejmowanych działaniach, edukacji i informowania o przysługujących prawach i uprawnieniach, rzecznictwa interesów, pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach i instytucjach.
3. Nauka poprzez trening:
- ekonomiczny,
- w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- czystości i higieny itp.
- opiekuńczo-wychowawczy.
4. Świadczenie krótkoterminowej terapii indywidualnej.
Celem prowadzonej terapii była pomoc klientom dotkniętym kryzysem życiowym, spowodowanym głównie przemocą domową, a także wydobywanie, poszerzanie i praca na zasobach klienta, które mogą poprawić jakość życia i pomóc przezwyciężyć trudności
5. Świadczenie pomocy prawnej w formie:
- poradnictwa,
- konsultacji,
- przygotowywania dokumentów,
- informowania o przysługujących prawach i uprawnieniach.
6. Zajęcia w ramach grupy „Wsparcie” dla kobiet dotkniętych przemocą domową, które aktualnie mieszkają w Hostelu OIR oraz tych, które pozostają nadal w swoim środowisku i doznają przemocy.
7. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w formie warsztatów umiejętności wychowawczych pod nazwą „Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla rodziców”.
Warsztaty te miały charakter profilaktyczny i zapobiegały przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej rodziców wobec dzieci, a także uczyły prawidłowej komunikacji w rodzinie.
8. Zajęcia terapeutyczne w „Razem łatwiej”, podczas których wykorzystywane były techniki pracy w podejściu krótkoterminowym BSFT. Zajęcia przeznaczone były dla kobiet mieszkających w Hostelu OIR.
9. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci.
- praca indywidualna,
- dyskusja,
- psychodrama,
- psychoedukacja,
- „burza mózgów”,
- zabawy i gry,