HISTORIA I MISJA

Starania o utworzenie Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie rozpoczęły się w 1996r. z inicjatywy lekarza pediatry – pani Barbary Franke-Goździeckiej, która wystosowała list intencyjny do Przewodniczącej Zarządu Krajowego KOPD w Warszawie – pani Mirosławy Kątnej w sprawie utworzenia terenowego Komitetu w Lesznie. Pani Barbara Franke-Goździecka przekazała następnie inicjatywę pani Urszuli Osiejewskiej – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lesznie. To ona skupiła wokół inicjatywy grupę pedagogów, psychologów, nauczycieli, policjantów i ludzi o innych specjalnościach zawodowych, którzy w swojej codziennej pracy spotykali się z naruszaniem praw dziecka.
 

TKOPD został powołany Uchwałą Zarządu Krajowego KOPD z dnia 18 marca 1997r.
 Po ponad rocznej działalności rozpoczęliśmy starania o nadanie osobowości prawnej, którą uzyskaliśmy 9 grudnia 1999r.
 24 czerwca 2004r. nasze stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
 Obecnie nasz oddział liczy 20 członków: pedagogów, psychologów, nauczycieli, pedagoga pracy socjalnej, socjologów, ekonomistów.

Misją Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie jest pomoc dziecku poprzez pomoc jego rodzinie.


Działalność Komitetu jest określona statutem Komitetu Ochrony Praw Dziecka z dnia 16 kwietnia 2018r.
Zgodnie z art. 7 statutu „celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka”.

Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów KOPD podejmuje następujące działania:

  • prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną,
  • upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym,
  • podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka,
  • broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa,
  • inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencji kryzysowej i inne,
  • organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży,
  • podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka.
Obrazek
Obrazek
Obrazek