OCHRONA DZIECKA

Zasady postępowania wobec uczniów w szczególnej sytuacji zapewnienia im ochrony w przypadku odmowy powrotu do domu

Materiał instruktażowo -informacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów i psychologów, opracowany przez zespół interdyscyplinarny Sądu, Policji, Grupy Interwencyjnej Domu Dziecka nr 2, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kuratorium Oświaty i Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie.

1. Po zgłoszeniu przez ucznia odmowy powrotu do domu po zajęciach szkolnych, pedagog rozmawia z uczniem ustalając motywy jego decyzji, zbiera informacje o sytuacji rodzinnej, zapisuje dane osobowe ucznia i sporządza notatkę służbową.

2. Pedagog informuje dyrektora szkoły przekazując mu sporządzoną z rozmowy z uczniem notatkę służbową i o zaistniałej sytuacji zawiadamia komisariat policji właściwy dla szkoły. Kopia notatki sporządzonej przez pedagoga pozostaje w dokumentacji szkoły, a jej oryginał przekazuje się policji.

3. Jeśli rodzice ucznia lub on sam znajdują się już pod nadzorem kuratora sądowego,
pedagog zobowiązany jest do poinformowania go o przeprowadzonej z uczniem rozmowie i podjętych działaniach.

4.Funkcjonariusz policji po przybyciu do szkoły rozmawia z pedagogiem. Rozmowa z uczniem przeprowadzona jest w siedzibie komisariatu policji w obecności tego samego pedagoga, który przyjął zgłoszenie od ucznia.

5. W zależności od poczynionych ustaleń funkcjonariusz policji nawiązuje kontakt
telefoniczny z rodzinnym sędzią dyżurnym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
Spis nazwisk sędziów, dyżurów i numerów telefonów jest przekazywany przez Sąd Rejonowy do wszystkich komisariatów policji na początku każdego roku kalendarzowego.

6. Funkcjonariusz policji podejmuje dalsze czynności sporządzając stosowną dokumentację.

7. W przypadku konieczności umieszczenia dziecka w zastępczej formie opieki funkcjonariusz policji wnioskuje o jego przyjęcie sporządzając pisemny wniosek.

8. Należy podjąć wszelkie działania, by dziecko do 10 roku życia zostało przyjęte przez pogotowie rodzinne, do 13 roku życia – przez grupę interwencyjną domu dziecka, a dziecko powyżej 13 roku życia – przez pogotowie opiekuńcze.

9. Informacje o wolnych miejscach w placówkach interwencyjnych dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

10. Po zabezpieczeniu dziecka poprzez umieszczenie w placówce interwencyjnej
funkcjonariusz policji zobowiązany jest do zawiadomienia rodziców dziecka (opiekunów prawnych).

11. Po sporządzeniu pisemnej informacji o stanie sprawy funkcjonariusz policji przekazuje ją właściwym instytucjom (sąd rodzinny, prokuratura).

12. Wszelkie czynności należy wykonywać z zachowaniem dyskrecji.