PRAWA UCZNIA W SZKOLE

Prawa człowieka, dziecka i ucznia zapisane są w następujących aktach prawnych:
– Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej 10 grudnia 1948 roku
– Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez ONZ 20 listopada 1999 roku
– Ustawie o systemie oświaty
– Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum.
– Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 roku.

PRAWA UCZNIA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

Prawo do edukacji.
Prawo do wyrażania swojej opinii
Prawo do swobody wypowiedzi i informacji.
Zakaz naruszania godności ucznia przez przyjęte w szkole reguły dyscypliny.
Prawo do jawnej i umiarkowanej oceny postępów w nauce.
Prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym.
Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową.
Prawo do uznania i zachowania tożsamości narodowej.
Prawo do swobody myśli oraz przekonań światopoglądowych i religijnych

STATUT SZKOŁY

Statut szkoły może rozszerzać prawa przysługujące uczniom, nie może natomiast ich zawężać ani nakładać obowiązków nie przewidzianych w aktach wyższej rangi!
Statut może także zawierać zapisy, których nie akceptujesz – mimo to musisz ich przestrzegać bo są one obowiązującym prawem
Statut nie może naruszać praw zawartych w konstytucji czy Konwencji o Prawach Dziecka
Każdy uczeń ma prawo wglądu do statutu swojej szkoły

Co może zrobić uczeń gdy, jego prawa są łamane?

Najlepiej jest, jeśli konflikt rozwiązywany jest na terenie szkoły. W szkole uczeń może poprosić o pomoc:
1.Wychowawcę klasy.
2.Innego nauczyciela, którego darzy zaufaniem.
3.Pedagoga szkolnego.
4.Samorząd Uczniowski
5.Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia [ jeśli istnieje ] 6.Dyrektora szkoły.
7.Rodziców.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać na terenie szkoły i są to sprawy dla ucznia ważne, warto interweniować dalej.
Poza szkołą uczeń może zwrócić się do:
1.Organizacji pozarządowych – są to różne stowarzyszenia i fundacje, wiele z nich pomaga dzieciom. Do najbardziej znanych należy Komitet Ochrony Praw Dziecka.
2.Naczelnego Sądu Administracyjnego / do sądu w imieniu ucznia występuje rodzic
3.Kuratorium Oświaty.

Gdzie szukać pomocy, gdy zawiodą rodzice, wychowawca, samorząd szkolny?
w kuratoriach u Rzeczników Praw Ucznia
w Biurze Obsługi Praw Ucznia
W Biurze Rzecznika Praw Dziecka
u Rzecznika Praw Obywatelskich
u Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny
w Biurze Porad Obywatelskich