Imieniny Eustachego, Mariki, Mirelli Jesteś 210020 osobą, która odwiedziła naszą stronę
TERENOWY KOMITET OCHRONY
PRAW DZIECKA
64-100 Leszno, ul. Słowiańska 59B
tel. (0-65) 520-27-32
centrum@tkopd.leszno.pl
Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny
64-100 Leszno, ul. Niepodległości 27c
tel. (0-65) 529-98-65/66 fax (0-65) 528-85-49

 

OGŁOSZENIA
DZIAŁALNOŚĆ Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2011r.
I. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA OIk Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez nasze stowarzyszenie od ponad 11 lat. Jest to w pełni zorganizowana placówka. Wdrożone są  wypracowane metody i formy pracy z klientami. ...

więcej ...

WYDARZENIA
Akcja Teatrzyków Profilaktyczno-Edukacyjnych

8 stycznia 2014r. zakończyliśmy akcje prowadzenia Teatrzyków Edukacyjno-Profilaktycznych pt. "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!".

więcej ...

DODATKOWE
PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy za wsparcie Państwu Jolancie i Jackowi Mikołajczakom - Właścicielom Salonu Samochodowego TOYOTA w Lesznie. Dzięki Państwa pomocy

więcej ...

Działalność

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

 

 

 

dyżur interwencyjny: poniedziałek od 17.00 do 18.30

Nasza specjalność to:
•    podejmowanie interwencji w sprawach dzieci,
•    konsultacje, porady i mediacje rodzinne,
•    niesienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom krzywdzonym,
•    przeciwdziałanie przemocy emocjonalnej wobec dzieci w konflikcie okołorozwodowym poprzez m.in. organizowanie kontaktów dzieci z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad nim, w tym także pomoc w realizacji postanowień sądowych w tym zakresie,
•    działalność psychoedukacyjna i edukacyjno-profilaktyczna (np. prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców pod nazwą "Wychowanie bez porażek, czyli Szkoła dla Rodziców"; prowadzenie teatrzyków dla dzieci przedszkolnych "Pamiętajmy, o siebie dbajmy!", prowadzenie „Letniej Szkoły Praw Dziecka”),
•    upowszechnianie znajomości praw dziecka oraz dbanie o ich przestrzeganie, a także ujawnianie ich naruszania w życiu społecznym i rodzinnym,
•    propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (zwłaszcza z rodzin o niskim statusie materialnym) poprzez ciekawe zajęcia i wyjazdy połączone z edukacją i profilaktyką.
•    prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową oraz rodzin w kryzysie (w jego ramach funkcjonuje Hostel oraz interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna),
•    prowadzenie „Pokoju Przyjaznego Dziecku”.

 

  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką czynną całą dobę. Osoby zainteresowane uzyskaniem konsultacji i porady zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00.

W soboty, niedziele i święta pracownicy pełnią dyżur interwencyjny pod telefonami komórkowymi w godz. 6.00-18.00 oraz dyżur osobisty na miejscu w Ośrodku w godz. 18.00-22.00.

 

Głównym celem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest poprawa psychospołecznej sytuacji dzieci i kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na doznawaną przemoc w środowisku rodzinnym (ze strony męża/partnera i ojca) oraz poprawa jakości funkcjonowania rodziny jako systemu z jednej strony oraz poszczególnych jej członków z drugiej strony. Cel ten jest osiągany poprzez pracę z rodziną w kryzysie przychodzącą po pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 


Ośrodek jest placówką, która prowadzi:

1) całodobową działalność stacjonarną w formie Hostelu dla kobiet i dzieci, które ze względu na doznawaną przemoc domową lub inny poważny kryzys życiowy nie mogą przebywać w swoim rodzinnym środowisku oraz
2) dzienną interwencyjno-konsultacyjną pomoc ambulatoryjną dla osób/rodzin w kryzysie (w tym celu osoby przychodzące po interwencje, wsparcie, porady, konsultacje itp. będą przyjmowane w godzinach 8.00 do 21.00, godziny te nie będą obowiązywały w nagłych sytuacjach wymagających zapewnienia bezpieczeństwa kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą domową lub innym osobom będącym w ostrym kryzysie).

 

 

 

Zadania realizowane w Ośrodku:

 

1. Zapewnienie schronienia w Hostelu OIK dla kobiet i dzieci oraz prowadzenie w tym celu dziennej i nocnej działalności stacjonarnej w formie dyżuru interwencyjnego w Hostelu OIK.
2. Świadczenie: interwencji kryzysowej, konsultacji i porad, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, wspomagania w podejmowanych działaniach, edukacji i informowania o przysługujących prawach i uprawnieniach, rzecznictwa interesów, pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw w urzędach i instytucjach.
 3. Nauka poprzez trening:
- ekonomiczny,
- w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- czystości i higieny itp.
- opiekuńczo-wychowawczy.
4. Świadczenie krótkoterminowej terapii indywidualnej.
Celem prowadzonej terapii była pomoc klientom dotkniętym kryzysem życiowym, spowodowanym głównie przemocą domową, a także wydobywanie, poszerzanie i praca na zasobach klienta, które mogą poprawić jakość życia i pomóc przezwyciężyć trudności
  5. Świadczenie pomocy prawnej w formie:
- poradnictwa,
- konsultacji,
- przygotowywania dokumentów,
- informowania o przysługujących prawach i uprawnieniach.
6. Zajęcia w ramach grupy „Wsparcie” dla kobiet dotkniętych przemocą domową, które aktualnie mieszkają w Hostelu OIK oraz tych, które pozostają nadal w swoim środowisku i doznają przemocy.
7. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w formie warsztatów umiejętności wychowawczych pod nazwą „Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla rodziców”.
Warsztaty te miały charakter profilaktyczny i zapobiegały przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej rodziców wobec dzieci, a także uczyły prawidłowej komunikacji w rodzinie.
8. Zajęcia terapeutyczne w „Gdzie jestem?”, podczas których wykorzystywane były techniki pracy w podejściu krótkoterminowym BSFT. Zajęcia przeznaczone były dla kobiet mieszkających w Hostelu OIK.
9. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci.
-    praca indywidualna,
-    dyskusja,
-    psychodrama,
-    psychoedukacja,
-    „burza mózgów”,
-    zabawy i gry,

 

 

 

 

 

 
Kampania Rady Europy "Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci"


Łejery - Dziećmi jesteśmy tylko raz


 

 

 

 

 

 


 


 NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄ
     
Projekt i wykonanie: gechu@interbit.pl